Generelt

Samsigns gældende salgsbetingelser og leveringsbetingelser er altid tilgængelige på vores hjemmeside www.samsign.dk

Kunden henvises til enhver tid til de gældende regler her på siden.

Der tages forbehold for prisfejl som følge af krig, terror, force majeure, eller tastefejl.

 

Indgåelse

Vilkårene tiltræder idet at kunden skriftlig godkender projektet og/eller indbetaler startgebyret og her inden er blevet gjort opmærksom på de til enhver tid gældende vilkår her på siden. Vilkårene er gældende sammen med den ordrebekræftelse som kunden modtager idet at kunden accepterer vilkårene ved indgåelse af en aftale og bestilling af et produkt. Samarbejdsaftalen samt Samsigns forretningsbetingelser udgør den samlede kontrakt mellem kunden og Samsign. Med mindre andet står tilskrevet i samarbejdsaftalen, er forretningsbetingelserne altid de gældende i et tvivlspørgsmål.

 

Samarbejde; Indhold og varighed

Såvel kunden som Samsign forpligter sig til at stille al relevant information til rådighed for hinanden. Samarbejdet er gældende i den til enhver tid beskrevne tid i kontrakten, hvis ikke andet er angivet er tilbudet gældende i op til 30 dage fra udsendelsesdatoen.

For at oprette en aftale hos Samsign, forudsætter det at kunden er myndig eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet vil en aftale ikke etableres.

Der vil ikke blive godkendt og oprettet nogen aftale mellem kunden og Samsign, før at Samsign har modtaget en underskreven formular eller før kunden har betalt startgebyret for samarbejdet. Aftalen er derved indgået idet købers accept er modtaget af Samsign. En udtrykkelig accept er når Samsign afsender ordrebekræftelse, når Samsign modtager kontrakt fra kunden eller når Samsign modtager startgebyret for en given opgave og derved påbegyndes opgaven. Når køber accepterer et tilbud, accepterer køber samtidig Samsigns salgs og leveringsbetingelser.

 

Specifikt for Hosting

Ved aftale om hosting løber denne i 12 hele måneder og kan ikke fortrydes såfremt aftalen er indgået og betalt. Fejlbestilte perioder kan ikke fortrydes og tilbagebetales. Der fremsendes omkring en måned før fornyelse af hosting en ny faktura for de efterfølgende 12 måneder. Medmindre at kunden har opsagt abonnementet skriftligt to måneder før perioden udløber betragtes det som ønske om at forny perioden i en periode mere på yderligere 12 måneder.

I tilfælde af at Samsign ønsker at ophæve et abonnement skal dette ske med en måneds skriftlig varsel på e-mail til den oplyste e-mail.

I tilfælde af at kunden overtræder Samsigns retningslinjer kan Samsign til enhver tid ophæve et abonnement uden tilbagebetaling af eventuelle restperioder. I tilfælde af lukning/ophævning af et abonnement vil Samsign forpligte sig til at fremsende en skriftlig begrundelse for opsigelsen af abonnementet på mail.

Hosting og webløsninger som udgør en fare for sikker serverdrift, kan kræves opgraderet inden for en tidsbegrænset periode. Overholdes denne tidsbegrænsede periode ikke, vil webhotellet lukkes omgående med skriftlig elektronisk begrundelse på mail.

Gene eller et eventuelt hackerangreb på et webhotel vil betragtes som misbrug af Samsigns ydelser. Dette kan og vil medføre lukning af abonnementet.

Enhver form for pornografisk materiale på Samsigns servere anses som misbrug. Ligeledes gælder det for indhold uden ophavsrettigheder.

Ethvert webhotel indeholder en begrænset diskplads og en begrænsning i trafik. Ønskes der yderligere diskplads eller trafik skal dette til enhver tid tilkøbes såfremt den øvre grænse overskrides.

Tilbydes der support eller anden vedligeholdelse er det en forudsætning at det hostes hos Samsign for at vi har de nødvendige adgange til at kunne opretholde, vedligeholde og yde den support som vi kan stå inde for.

Samsign fratager sig ethvert ansvar for domæner og brugen af domænenavne og krænkende tredjeparts varemærker eller anden form for brud på dansk lovgivning.

Kunden kan ikke opkræve erstatning hvis punkter i den til enhver tid gældende leverings- og salgsbetingelser er blevet brudt af en eller flere brugere/kunder.

 

Fortrydelsesret

Fristen for bestilling af digitalt produkt gælder fra den dag aftalen blev indgået. Hvis kunden mod forventning fortryder sit køb, har kunden ifølge dansk lovgivning 14 dages fuld returret.

Kundens fortrydelsesret frafalder på specialdesignede produkter. Et specialdesignet produkt er en vare der er specielt fremstillet til kunden – heraf bestillingskøb. Fortrydelsesretten forfalder idet udførelsen af det specialdesignet produkt påbegyndes. Et specialdesignet produkt anses som værdiløs og du er derfor ikke berettiget til at modtage erstatning. Det er Samsign som vurderer varens mulige værdi.

Ønsker kunden at benytte sig af fortrydelsesretten skal kunden meddele Samsign, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, tlf. +45 60 82 11 75, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. beslutningen om at fortryde en aftale i en utvetydigt erklæring. Erklæringen skal være tilsendt skriftlig inden fortrydelsesrettens udløb og denne skal være Samsign i henne inden for denne periode. Det er kundens ansvar at Samsign modtager den nødvendige erklæring om anvendelse af fortrydelsesretten.

 

Fortrolighed

For både kunden og Samsign gælder fortroligheden og denne kan kun brydes efter fælles aftale. Tavshedspligten er tidsmæssig ubegrænset. Samsign forbeholder sig ret til at opføre kunden på Samsigns referenceliste. Dette kan ske i anonym form hvis kunden skriftligt udtrykker sig herom.

Både før, under og efter aftaleperioden, påhviler det kunden samt Samsign at iagttage ubetinget tavshed omkring ideer, projekter, erhvervshemmeligheder, designs, dokumenter og andre oplysninger som parterne måtte komme i besiddelse af. Denne fortrolighedspligt påtages udover parterne også deres ansatte, fuldmægtige eller andre som er led i leveringen af ydelsen. Det påhviler hver part at tilse, at denne forpligtelse påtages.

Fortrolighedspligten afviger dog overfor informationer m.m. som parterne ifølge gældende lov har pligt til at oplyse til offentlige myndigheder.

 

Priser

Alle Samsigns priser er angivet i danske kroner (DKK) og eksklusiv dansk moms. Såfremt anden form for forhold, som er uden for Samsigns kontrol, indtræffer, som retslige forhold eller lovmæssige forhold, er Samsign berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel.

 

Kundens ansvar

Kunden er forpligtiget til selv at holde stamdata opdateret over for Samsign, så enhver kontaktoplysning, faktureringsoplysning og adresseoplysning til enhver tid er gyldige og i Samsigns besiddelse.

En ordre er afgivet idet kunden indbetaler startbeløbet for en given opgave eller produkt.

Samsign forbeholder sig retten til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden.

Udover den aftalte pris er Samsign berettiget til at opkræve betaling for ekstraarbejde som følge af det grundmateriale køber har givet Samsign, hvis det viser sig værende ufuldstændigt, mangelfuldt eller uegnet. Samsign er ligeledes berettiget til at opkræve betaling for ekstraarbejde som følge af ekstra arbejde efter færdiggørelsen af en til enhver tid afsluttet opgave. En opgave anses som værende afsluttet når kunden betydeligt har givet besked herom. Dette kan gøres ved skriftlig henvendelse om projektets færdiggørelse overfor Samsign eller ved indbetaling af det fulde beløb for den givne opgave. Samsign er berettiget til at opkræve betaling for eventuelt ekstraarbejde som følge af, at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.

Samsign kan opkræve betaling for eventuelle vareindkøb som værende nødvendige for projektet. Dette omhandler fotos, ikoner, domænekøb, udarbejdelse af anden grafik så som fotoopgaver. Samsign kan viderefakturere ved løbende opgaver over flere måneder ved månedsskift og løbende på opgaver som sættes i bero efter kundens ønske.

 

Betaling

Betalingen opkræves som udgangspunkt, medmindre andet aftales, af 2 eller 3 gange. Ved to gange opkræves første rate og betales ved godkendelse af opgaven fra begge parter; kunden og Samsign. Opgaven vil igangsættes når første rate er godkendt og indbetalt. Herefter vil det resterende beløb betales ved fremsendelsen af den færdige opgave. Samsign kan til enhver tid nægte at udlevere den fuldendte opgave med sikkerhedsstillelse af indbetaling af den resterende rate. Ved indbetaling af den sidste rate forpligter Samsign sig til at udlevere det udarbejdede materiale eller enhver form for færdiggjort opgave.

Betalingsbetingelsen er 10 dage netto, medmindre andet aftales. Faktura udsendes elektronisk af Samsign som PDF til den oplyste e-mail til kunden.

Betalingen skal finde sted ved bankoverførsel til Jyske Bank i dansk valuta til følgende konto
Reg.:. 7831
Konto: 0001680371
IBAN: DK65 7831 0001 6803 71
BIX/SWIFT: JYBADKKK

I tilfælde af at betalingen ikke sker rettidigt beregnes morarenter på 2 procent pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restbetaling fra forfaldsdagen. Der påregnes et gebyr på 100 DKK pr. udsendt rykker. Samsign forbeholder sig ret til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med inkasso.

 

Levering

Levering sker inden for det tidsrum der er aftalt med kunden, med forbehold for forsinkelser eller forhindringer som anført under Forpligtelser.

I tilfælde af at der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, bestemmer Samsign leveringstidspunktet.

Forhindres eller forsinkes leveringen på grund af arbejdskonflikter af enhver art, fejl i produktionsudstyr som har forårsaget forsinkelse af produktionen og i øvrigt enhver omstændighed som Samsign ikke er herre over, har Samsign ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen, dette kan være i tilfælde af f.eks. brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder eller andre force majeure.

 

Forpligtelser

Kunden samt Samsign forpligtiges til at overholde de i tilbuddet aftalte deadlines. I tilfælde af at kunden ikke overholder disse, er Samsign ikke forpligtet til at aflevere den endelige produktion til den i tilbuddet angivne deadline.

Tilbuddet er betinget af at materialer og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet. At kunden tilsender det nødvendige materiale for den givne opgave. At det af kunden fremsendte materiale svarer til Samsigns afgivne tilbud og forventninger.

I tilfælde af at kunden ikke overholder aftalte tidsfrister, berettiges Samsign til at forlænge leveringstidspunktet for den aftalte ydelse.

Alt materiale, som tekster billeder, logo og andre grafiske emner, skal afleveres elektronisk til Samsign inden opgavens påbegyndelse, medmindre andet er aftalt i kontrakten.

Såfremt intet andet er aftalt, skal links til Samsign som minimum være at finde på hjemmesidens/webshoppens forside.

Ved tilbud med CSM forpligter Samsign sig ikke udover de vilkår der gælder for brugere af det valgte CMS. Kunden overtager ved overdragelsen fuldt ansvar for sitet og dets udsende.

 

Ophavsret

Samsigns arbejde, så som design, tekstforslag og layout, tilhører Samsign og må ikke uden Samsigns skriftlige godkendelse kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart. Ligeledes har Samsign ophavsretten til udviklede løsninger, så som designs, logoer, skabeloner m.m..

Samsign har ejendomsretten til de leverede varer indtil den endelige betaling har fundet sted med eventuelle tillæg eller meromkostninger der kan forekomme.

Samsign fratages ethvert ansvar for lovlighed, rigtighed m.m. af de informationer som kunden afgiver.

I tilfælde af kundens ulovlige eller ansvarspådragende handlinger eller undtagelser heraf, er skyld i at Samsign bliver pålagt erstatning, bøde eller afgift er kunden forpligtet til at friholde Samsign for disse.

Samsign hæfter ikke for nogen former for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Her gælder ligeledes ved kundens retsforhold overfor tredjepart.

Samsign fratages ansvaret i tilfælde af tab eller hackerangreb på kundens systemer ved eksempelvis uvedkommendes adgang til kundens systemer, herunder data som befinder sig på kundens, Samsigns eller andres internetservere.

Erstatningskrav over for Samsign kan på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet for det solgte.

 

Fejl og mangler

Ved leveringen skal kunden straks foretage en undersøgelse/test af produktet/ydelsen. I tilfælde af fejl eller mangler skal kunden straks efter manglen er eller burde være opdaget henvende sig til Samsign skriftligt og ligeledes skal det dokumenteres hvori manglen består.

I tilfælde af at kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke på et senere tidspunkt gøre manglen gældende.

 

Værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. I enhver tvist mellem kunden og Samsign eller i kontrakten, hvor nærværende salgsbetingelser og leveringsbetingelser er gældende forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Ved en uløselig tvist mellem kunden og Samsign, afgøres denne af danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

Ændringer

Leverings og salgsbetingelserne kan ændres af Samsign med 30 dages varsel.

Her holder vi til

Dansk webbureau i hjertet af Jylland, Danmark.

Kontakt os

  Birk Centerpark 40, DK-7400 Herning

  + 45 71 99 19 30